Chính sách Quyền riêng tư

Bất kỳ phiên bản nào của Chính sách quyền riêng tư này bằng ngôn ngữ không phải tiếng Việt đều được cung cấp để thuận tiện và Bạn hiểu và đồng ý rằng ngôn ngữ tiếng Việt sẽ kiểm soát nếu có bất kỳ xung đột nào với bất kỳ phiên bản không phải tiếng Việt nào.

Capernaum Limited giao dịch với tên Trường THPT Bắc Đông Quan đặt tại Galway, Ireland (“Kiến thức quanh ta”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”) tôn trọng các quyền của Bạn về quyền riêng tư và thông tin của Bạn, và Chúng tôi cung cấp Chính sách Bảo mật này (“Chính sách Bảo mật”) để trợ giúp Bạn hiểu cách Chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và tiết lộ thông tin Chúng tôi thu được từ hoặc về Bạn khi Bạn sử dụng Dịch vụ. Trừ khi Chúng tôi cung cấp liên kết đến một chính sách khác. Chính sách Bảo mật này cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho Bạn liên quan đến việc sử dụng, quyền truy cập của Bạn và cách cập nhật và chỉnh sửa thông tin của Bạn.

Như được sử dụng ở đây, thuật ngữ “sử dụng” có nghĩa là sử dụng, truy cập, cài đặt, đăng nhập, kết nối, tải xuống, truy cập hoặc duyệt qua Dịch vụ, như được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng .

ĐÂY LÀ THỎA THUẬN Ràng buộc HỢP PHÁP GIỮA BẠN VÀ KIẾN THỨC QUANH TA VÀ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CHÍNH SÁCH COOKIE . Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này cùng với Điều khoản Sử dụng của Chúng tôi và bất kỳ thỏa thuận hoặc chính sách nào khác do Chúng tôi cung cấp điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

Bạn không nên sử dụng Dịch vụ nếu Bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, Điều khoản Sử dụng của Chúng tôi và bất kỳ thỏa thuận hoặc chính sách nào khác điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

Kiến thức quanh ta có thể thu thập thông tin khác nhau từ hoặc về Bạn tùy thuộc vào cách Bạn sử dụng Dịch vụ. Các ví dụ sau được cung cấp để giúp Bạn hiểu rõ hơn về thông tin Chúng tôi có thể thu thập thông qua việc Bạn sử dụng Dịch vụ. Xin lưu ý, Kiến thức quanh ta không chịu trách nhiệm về cách người khác sử dụng thông tin có sẵn công khai hoặc những người khác có quyền truy cập vào Dịch vụ. Khi Bạn đăng ký và sử dụng Dịch vụ (bao gồm cả thông qua Nền tảng của bên thứ ba) Chúng tôi sẽ thu thập trực tiếp bất kỳ thông tin nào Bạn cung cấp cho Chúng tôi, chẳng hạn như những thông tin sau: Thông tin đăng kí:

Để sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ, chẳng hạn như đăng ký Khóa học, Bạn phải đăng ký Tài khoản và trong trường hợp đó, Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin đăng ký nào Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email, mật khẩu, ngày sinh và tuổi của Bạn, và chúng tôi sẽ chỉ định cho Bạn một số nhận dạng duy nhất (“Thông tin Đăng ký”).Thông tin cá nhân:

Bạn cũng có thể có tùy chọn cung cấp thông tin bổ sung về Bản thân, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh, dòng tiêu đề, liên kết trang web, hồ sơ mạng xã hội hoặc thông tin khác mà bạn có thể chọn nhập (“Thông tin hồ sơ”) để tạo hồ sơ (” Hồ sơ”). Hồ sơ và Thông tin hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai cho những người khác. Đăng công khai / Nội dung được chia sẻ:

Một số Dịch vụ có thể cho phép Bạn tương tác với Người dùng khác và / hoặc đăng, chia sẻ, giao tiếp hoặc truyền tải nội dung một cách công khai, chẳng hạn như bằng cách đăng nhận xét trong trang Khóa học, gửi tin nhắn cho người khác, gửi lời chứng thực hoặc đăng ảnh (gọi chung là “Đã chia sẻ Nội dung “hoặc” Đăng công khai “). Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các Bài đăng Công khai và Nội dung Chia sẻ. Nội dung được Chia sẻ hoặc Bài đăng Công khai có thể hiển thị công khai hoặc người khác có thể xem được tùy thuộc vào nơi nội dung đó được đăng. Theo đây, bạn cấp cho Kiến thức quanh ta quyền và giấy phép không độc quyền để tái sản xuất, phân phối, trình diễn công khai, chào bán, tiếp thị và sử dụng và khai thác các Bài đăng Công khai và Nội dung Chia sẻ. Trong trường hợp Bạn được chọn là “Người học trong ngày” hoặc “Người học của tháng”, Bạn đồng ý với việc Chúng tôi xuất bản Thông tin đăng ký của bạn (ngoại trừ địa chỉ email của bạn), Thông tin hồ sơ và Thông tin khóa học cũng như phản hồi của bạn để được khen thưởng cho các mục đích tiếp thị và / hoặc thông qua Dịch vụ của Chúng tôi. Thông tin khóa học:

Kiến thức quanh ta cho phép Bạn đăng ký và tham gia các Khóa học trực tuyến về nhiều chủ đề khác nhau do Nhà xuất bản giảng dạy, trong đó, bạn sẽ thấy các đánh giá về Khóa học của những người khác. Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc tham gia các Khóa học, bao gồm, nhưng không giới hạn, chủ đề, khóa học và hoạt động đánh giá hoàn thành và các mục khác được gửi để đáp ứng các yêu cầu của Khóa học, (“Thông tin về Khóa học”).Theo đây, bạn đồng ý với việc Chúng tôi chia sẻ Thông tin Đăng ký (ngoại trừ địa chỉ email của bạn), Thông tin Hồ sơ và Thông tin Khóa học cho Nhà xuất bản. Kiến thức quanh ta không cung cấp địa chỉ email của Học sinh cho Nhà xuất bản. Kiến thức quanh ta không kiểm soát cách Nhà xuất bản xử lý Thông tin đăng ký, Thông tin hồ sơ hoặc Thông tin khóa học và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc Nhà xuất bản sử dụng thông tin đó. Thông tin thanh toán:

Nếu Bạn thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như đối với Giấy chứng nhận, Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhất định về giao dịch mua của Bạn (chẳng hạn như tên và địa chỉ của Bạn) khi cần thiết để xử lý đơn đặt hàng của Bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin thanh toán và lập hóa đơn trực tiếp cho các đối tác xử lý thanh toán của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Tên, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và mã zip của Bạn. Chúng tôi không truy cập, lưu trữ hoặc thu thập thông tin thẻ tín dụng của Bạn. Thông tin nhận được thông qua nền tảng bên thứ ba của bạn:

Dịch vụ có thể chứa các liên kết của bên thứ ba hoặc cho phép Bạn truy cập Dịch vụ thông qua Nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook. Nếu Bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trên hoặc thông qua Nền tảng của bên thứ ba, bao gồm thông qua bất kỳ thiết bị di động và / hoặc thiết bị được kết nối Internet nào khác (“Thiết bị không dây”) hoặc nhấp vào các liên kết của bên thứ ba, việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn và Việc bạn sử dụng Dịch vụ cũng sẽ tuân theo chính sách bảo mật và các điều khoản khác của các bên thứ ba hoặc Nền tảng của bên thứ ba đó. Bạn nên xem lại các chính sách bảo mật, điều khoản và các thỏa thuận khác. Khi Bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi thông qua Nền tảng bên thứ ba, Bạn cho phép Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin nhất định từ tài khoản hoặc hồ sơ Nền tảng bên thứ ba của Bạn theo sự cho phép của các điều khoản của Nền tảng bên thứ ba đó và cài đặt quyền riêng tư của Bạn và theo Chính sách quyền riêng tư này. Chỉ bằng ví dụ , Chúng tôi có thể thu thập một số hoặc tất cả thông tin sau từ tài khoản Nền tảng bên thứ ba của Bạn khi Bạn đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ trên hoặc thông qua Nền tảng bên thứ ba:

  • Tên đầy đủ của bạn
  • Ảnh hồ sơ của bạn hoặc URL của nó
  • Số ID của bạn, được liên kết với thông tin có sẵn công khai như Tên và ảnh hồ sơ của bạn
  • Địa chỉ e-mail đăng nhập
  • Vị trí thực của bạn và vị trí của các thiết bị truy cập của Bạn, bao gồm bất kỳ Thiết bị không dây nào
  • Giới tính của bạn
  • Sinh nhật của bạn
  • Danh sách bạn bè hoặc địa chỉ liên hệ

Bạn có thể chọn không cho phép Nền tảng của bên thứ ba cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhất định về Bạn, nhưng Bạn không thể sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ của Chúng tôi nếu Bạn bật các hạn chế đó. Rút thăm trúng thưởng, khuyến mại và Khảo sát: Đôi khi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn hoàn thành một cuộc khảo sát và / hoặc cung cấp cho Bạn cơ hội tham gia vào các chương trình khuyến mãi và / hoặc rút thăm trúng thưởng (gọi chung là “Khuyến mại”) qua Dịch vụ hoặc qua Nền tảng của bên thứ ba. Nếu Bạn chọn tham gia Chương trình khuyến mãi, Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin Bạn cung cấp liên quan đến việc Bạn tham gia Chương trình khuyến mãi, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ e-mail, ngày sinh và / hoặc điện thoại của Bạn con số. Những thông tin đó sẽ phải tuân theo Chính sách Bảo mật này trừ khi có quy định khác trong các quy tắc hoặc hướng dẫn chính thức của Chương trình Khuyến mại hoặc trong một chính sách bảo mật khác điều chỉnh Chương trình Khuyến mại. Thông tin chúng tôi thu thập liên quan đến Chương trình khuyến mãi sẽ được sử dụng để quản lý Chương trình khuyến mãi, chẳng hạn như bằng cách thông báo cho người chiến thắng và phân phối giải thưởng. Theo luật hiện hành cho phép,Việc bạn tham gia Chương trình khuyến mãi có thể dẫn đến việc bổ sung thông tin của Bạn vào danh sách gửi thư của chúng tôi cũng như vào danh sách gửi thư của các đối tác khuyến mại của chúng tôi. Việc chấp nhận giải thưởng có thể yêu cầu Bạn (trừ khi bị pháp luật cấm) cho phép Chúng tôi đăng công khai một số thông tin của Bạn qua Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như trên trang của người chiến thắng. Trong một số trường hợp, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ bên thứ ba có thể điều hành hoặc tổ chức Chương trình khuyến mãi trên hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi và thu thập thông tin của Bạn. Trong những trường hợp đó, khi Chúng tôi không phải là nhà tài trợ hoặc điều hành của Khuyến mại, Chúng tôi không có quyền kiểm soát thông tin được thu thập và trước khi tham gia, Bạn nên xem lại các quy tắc chính thức cũng như chính sách bảo mật của nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ áp dụng cho Khuyến mại. Tất cả các Chương trình khuyến mãi của chúng tôi đều dành cho những người ở độ tuổi trưởng thành ở tiểu bang tương ứng của họ,Liên lạc, Yêu cầu hỗ trợ, Lạm dụng tiềm ẩn:

Nếu Bạn liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ hoặc để báo cáo một vấn đề, mối quan tâm, lạm dụng tiềm ẩn hoặc các vấn đề khác liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả trước khi Bạn tạo Tài khoản, Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin liên hệ của Bạn, liên lạc và / hoặc thông tin khác về Bạn , bao gồm nhưng không giới hạn tên của Bạn, địa chỉ e-mail, vị trí, hệ điều hành, địa chỉ IP, bất kỳ thông tin nào khác mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình liên lạc như vậy và / hoặc thông tin khác có thể được thu thập bằng các phương tiện tự động được mô tả ở đây. Chúng tôi có quyền tiến hành các nghiên cứu sâu hơn và thu thập thêm thông tin khi cần thiết. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin để trả lời Bạn và nghiên cứu yêu cầu / thông tin liên lạc của Bạn, tất cả đều phù hợp với các quy định của Chính sách Bảo mật này.