Trang nhất » Tin Tức » THI CỬ - KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI GIỮA HK1 NĂM HỌC 2017-2018

Chủ nhật - 29/10/2017 11:39
ĐÁP ÁN KHỐI 10 
MÔN ĐỊA LÝ 10
Cau 222 123 204 225
1 C C D B
2 C A A A
3 D D B A
4 D A C B
5 A D C C
6 D D D A
7 C B A A
8 A C B B
9 C D D C
10 C A B A
11 D B D A
12 D B D B
13 C D B C
14 B B D B
15 C A A A
16 B A B D
17 B B D D
18 B A A B
19 D C A D
20 B C C C
21 B D C C
22 A A B D
23 A C C C
24 B C A A
25 A B B D
26 C D B B
27 B B C B
28 C C A D
29 A A D C
30 D A C A
31 D B A D
32 B D B D
33 A D D C
34 A A A D
35 C B A D
36 B C C C
37 A D D A
38 C C B B
39 A C A C
40 D B C C

MÔN HÓA 10
  141 175 209 243
Câu 1 C C B D
Câu 2 B B A B
Câu 3 C D B C
Câu 4 C C C C
Câu 5 C B B C
Câu 6 C C D A
Câu 7 C D B B
Câu 8 D C A A
Câu 9 C D A D
Câu 10 B B C B
Câu 11 D B A B
Câu 12 A A B D
Câu 13 A B B D
Câu 14 D B A B
Câu 15 C B B B
Câu 16 C C A D
Câu 17 A A C D
Câu 18 C B C A
Câu 19 A D A A
Câu 20 C C A A
Câu 21 B D D B
Câu 22 A D D A
Câu 23 D A B A
Câu 24 A A A D
Câu 25 B A B B
Câu 26 A C D A
Câu 27 B D C D
Câu 28 C B D D
Câu 29 A D D B
Câu 30 B B B A
Câu 31 A C C A
Câu 32 B D A D
Câu 33 A B B C
Câu 34 B C D C
Câu 35 C B C D
Câu 36 C C C A
Câu 37 C C C D
Câu 38 D B D D
Câu 39 B D A B
Câu 40 A C C B

SINH 10
  162 196 230 264
1 D A C B
2 B A B B
3 C B C B
4 C A D C
5 C D D C
6 B B D B
7 B D D C
8 B D D C
9 B B A C
10 B A C A
11 C D A D
12 D B A C
13 A D D C
14 D D B A
15 C B A C
16 D B D A
17 D A B C
18 A B C D
19 B A C A
20 C B A C
21 A D C C
22 D B A C
23 A C D C
24 D D B C
25 D B D B
26 B A C B
27 A C D B
28 C C A B
29 C A C C
30 C B C A
31 D C D D
32 B B C D
33 B A D B
34 B A A D
35 D A C B
36 A D A B
37 B B C C
38 D C B C
39 C A D D
40 C D C A

VẬT LÝ 10
made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan
136 1 C 170 1 A 204 1 C 238 1 A
136 2 C 170 2 A 204 2 D 238 2 A
136 3 B 170 3 C 204 3 C 238 3 B
136 4 D 170 4 A 204 4 B 238 4 D
136 5 D 170 5 D 204 5 D 238 5 A
136 6 C 170 6 C 204 6 D 238 6 B
136 7 A 170 7 A 204 7 A 238 7 D
136 8 D 170 8 C 204 8 D 238 8 B
136 9 D 170 9 B 204 9 D 238 9 A
136 10 D 170 10 A 204 10 C 238 10 A
136 11 D 170 11 B 204 11 D 238 11 D
136 12 A 170 12 A 204 12 C 238 12 D
136 13 C 170 13 C 204 13 C 238 13 B
136 14 B 170 14 A 204 14 A 238 14 D
136 15 D 170 15 D 204 15 C 238 15 B
136 16 C 170 16 A 204 16 D 238 16 C
136 17 A 170 17 A 204 17 B 238 17 D
136 18 B 170 18 D 204 18 D 238 18 C
136 19 B 170 19 D 204 19 A 238 19 B
136 20 A 170 20 B 204 20 D 238 20 B
136 21 B 170 21 D 204 21 C 238 21 A
136 22 B 170 22 A 204 22 A 238 22 B
136 23 B 170 23 D 204 23 A 238 23 D
136 24 A 170 24 A 204 24 B 238 24 A
136 25 D 170 25 C 204 25 A 238 25 B
136 26 A 170 26 B 204 26 B 238 26 C
136 27 B 170 27 D 204 27 B 238 27 A
136 28 B 170 28 A 204 28 C 238 28 A
136 29 A 170 29 D 204 29 B 238 29 B
136 30 C 170 30 A 204 30 D 238 30 C
136 31 B 170 31 C 204 31 A 238 31 D
136 32 C 170 32 B 204 32 A 238 32 C
136 33 B 170 33 A 204 33 D 238 33 B
136 34 D 170 34 B 204 34 D 238 34 D
136 35 A 170 35 D 204 35 A 238 35 B
136 36 D 170 36 B 204 36 C 238 36 D
136 37 D 170 37 A 204 37 C 238 37 B
136 38 A 170 38 A 204 38 D 238 38 A
136 39 C 170 39 B 204 39 C 238 39 A
136 40 D 170 40 C 204 40 C 238 40 A

  ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH 10 GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018
STT Mãđề 111 Mãđề 112 Mãđề113 Mãđề114
1 D D C C
2 A A D D
3 C A D B
4 B C A C
5 D A A A
6 D B B A
7 C C D A
8 A B C C
9 A C B D
10 D B C A
11 C D B C
12 D B B A
13 A B A A
14 D D D C
15 C B A D
16 D D C C
17 D C C A
18 D B C B
19 C A A B
20 C A C D
21 C A D B
22 A C C C
23 C B D C
24 D D D B
25 A A C B
26 B A D B
27 D D D D
28 A A C A
29 C A A B
30 B C B D
31 B B D D
32 D C D D
33 C C A A
34 B D D C
35 A A B B
36 C C A A
37 D B B B
38 A A D C
39 B D D C
40 D D A D
41 B D D A
42 C C C D
43 B A A A
44 B A A A
45 C D D D
46 D B C D
47 B C D C
48 B B A A
49 A C D A
50 C C B D
Mỗicâuđúng: 0,2điểm.
 
 MÔN SỬ 10
  140 174 208 242
1 A B C C
2 B B D D
3 B C D D
4 B C C C
5 C D D C
6 D B C C
7 C A B D
8 C B A B
9 A D B C
10 A A A C
11 C A D C
12 C D C D
13 B A B B
14 A B A B
15 D B B B
16 A D C C
17 D B B D
18 B A C B
19 C A C A
20 B A A C
21 C D C A
22 B A D B
23 A C D D
24 C B B B
25 A C D A
26 D B C B
27 B C C C
28 D A B D
29 C B A C
30 D B B B
31 C D A B
32 B A A C
33 B A A B
34 C D B D
35 B A B B
36 A D A C
37 D C C A
38 D D C C
39 C A D A
40 A B A B

TOÁN 10
mamon made cautron dapan
ĐỀ GK 10 132 1 A
ĐỀ GK 10 132 2 C
ĐỀ GK 10 132 3 B
ĐỀ GK 10 132 4 D
ĐỀ GK 10 132 5 A
ĐỀ GK 10 132 6 A
ĐỀ GK 10 132 7 A
ĐỀ GK 10 132 8 B
ĐỀ GK 10 132 9 D
ĐỀ GK 10 132 10 A
ĐỀ GK 10 132 11 C
ĐỀ GK 10 132 12 C
ĐỀ GK 10 132 13 C
ĐỀ GK 10 132 14 D
ĐỀ GK 10 132 15 B
ĐỀ GK 10 132 16 A
ĐỀ GK 10 132 17 B
ĐỀ GK 10 132 18 C
ĐỀ GK 10 132 19 D
ĐỀ GK 10 132 20 D
ĐỀ GK 10 132 21 C
ĐỀ GK 10 132 22 C
ĐỀ GK 10 132 23 B
ĐỀ GK 10 132 24 B
ĐỀ GK 10 132 25 A
ĐỀ GK 10 132 26 A
ĐỀ GK 10 132 27 D
ĐỀ GK 10 132 28 C
ĐỀ GK 10 132 29 A
ĐỀ GK 10 132 30 C
ĐỀ GK 10 132 31 B
ĐỀ GK 10 132 32 D
ĐỀ GK 10 132 33 B
ĐỀ GK 10 132 34 C
ĐỀ GK 10 132 35 D
ĐỀ GK 10 132 36 A
ĐỀ GK 10 132 37 C
ĐỀ GK 10 132 38 A
ĐỀ GK 10 132 39 D
ĐỀ GK 10 132 40 A
ĐỀ GK 10 132 41 D
ĐỀ GK 10 132 42 C
ĐỀ GK 10 132 43 A
ĐỀ GK 10 132 44 B
ĐỀ GK 10 132 45 D
ĐỀ GK 10 132 46 B
ĐỀ GK 10 132 47 B
ĐỀ GK 10 132 48 C
ĐỀ GK 10 132 49 B
ĐỀ GK 10 132 50 A
ĐỀ GK 10 209 1 B
ĐỀ GK 10 209 2 D
ĐỀ GK 10 209 3 D
ĐỀ GK 10 209 4 B
ĐỀ GK 10 209 5 B
ĐỀ GK 10 209 6 D
ĐỀ GK 10 209 7 D
ĐỀ GK 10 209 8 D
ĐỀ GK 10 209 9 A
ĐỀ GK 10 209 10 C
ĐỀ GK 10 209 11 B
ĐỀ GK 10 209 12 A
ĐỀ GK 10 209 13 C
ĐỀ GK 10 209 14 A
ĐỀ GK 10 209 15 C
ĐỀ GK 10 209 16 B
ĐỀ GK 10 209 17 D
ĐỀ GK 10 209 18 B
ĐỀ GK 10 209 19 C
ĐỀ GK 10 209 20 B
ĐỀ GK 10 209 21 D
ĐỀ GK 10 209 22 D
ĐỀ GK 10 209 23 B
ĐỀ GK 10 209 24 A
ĐỀ GK 10 209 25 C
ĐỀ GK 10 209 26 A
ĐỀ GK 10 209 27 C
ĐỀ GK 10 209 28 A
ĐỀ GK 10 209 29 C
ĐỀ GK 10 209 30 A
ĐỀ GK 10 209 31 C
ĐỀ GK 10 209 32 D
ĐỀ GK 10 209 33 D
ĐỀ GK 10 209 34 A
ĐỀ GK 10 209 35 A
ĐỀ GK 10 209 36 A
ĐỀ GK 10 209 37 B
ĐỀ GK 10 209 38 D
ĐỀ GK 10 209 39 A
ĐỀ GK 10 209 40 B
ĐỀ GK 10 209 41 A
ĐỀ GK 10 209 42 A
ĐỀ GK 10 209 43 D
ĐỀ GK 10 209 44 A
ĐỀ GK 10 209 45 B
ĐỀ GK 10 209 46 C
ĐỀ GK 10 209 47 A
ĐỀ GK 10 209 48 B
ĐỀ GK 10 209 49 C
ĐỀ GK 10 209 50 C
ĐỀ GK 10 357 1 D
ĐỀ GK 10 357 2 A
ĐỀ GK 10 357 3 C
ĐỀ GK 10 357 4 B
ĐỀ GK 10 357 5 C
ĐỀ GK 10 357 6 C
ĐỀ GK 10 357 7 D
ĐỀ GK 10 357 8 C
ĐỀ GK 10 357 9 D
ĐỀ GK 10 357 10 D
ĐỀ GK 10 357 11 B
ĐỀ GK 10 357 12 A
ĐỀ GK 10 357 13 A
ĐỀ GK 10 357 14 C
ĐỀ GK 10 357 15 B
ĐỀ GK 10 357 16 C
ĐỀ GK 10 357 17 B
ĐỀ GK 10 357 18 B
ĐỀ GK 10 357 19 D
ĐỀ GK 10 357 20 D
ĐỀ GK 10 357 21 D
ĐỀ GK 10 357 22 D
ĐỀ GK 10 357 23 A
ĐỀ GK 10 357 24 B
ĐỀ GK 10 357 25 C
ĐỀ GK 10 357 26 B
ĐỀ GK 10 357 27 D
ĐỀ GK 10 357 28 C
ĐỀ GK 10 357 29 D
ĐỀ GK 10 357 30 C
ĐỀ GK 10 357 31 D
ĐỀ GK 10 357 32 A
ĐỀ GK 10 357 33 B
ĐỀ GK 10 357 34 A
ĐỀ GK 10 357 35 A
ĐỀ GK 10 357 36 B
ĐỀ GK 10 357 37 A
ĐỀ GK 10 357 38 A
ĐỀ GK 10 357 39 C
ĐỀ GK 10 357 40 D
ĐỀ GK 10 357 41 A
ĐỀ GK 10 357 42 D
ĐỀ GK 10 357 43 C
ĐỀ GK 10 357 44 A
ĐỀ GK 10 357 45 B
ĐỀ GK 10 357 46 A
ĐỀ GK 10 357 47 A
ĐỀ GK 10 357 48 B
ĐỀ GK 10 357 49 B
ĐỀ GK 10 357 50 B
ĐỀ GK 10 485 1 B
ĐỀ GK 10 485 2 C
ĐỀ GK 10 485 3 C
ĐỀ GK 10 485 4 A
ĐỀ GK 10 485 5 D
ĐỀ GK 10 485 6 D
ĐỀ GK 10 485 7 A
ĐỀ GK 10 485 8 B
ĐỀ GK 10 485 9 D
ĐỀ GK 10 485 10 B
ĐỀ GK 10 485 11 B
ĐỀ GK 10 485 12 D
ĐỀ GK 10 485 13 B
ĐỀ GK 10 485 14 B
ĐỀ GK 10 485 15 C
ĐỀ GK 10 485 16 A
ĐỀ GK 10 485 17 A
ĐỀ GK 10 485 18 D
ĐỀ GK 10 485 19 C
ĐỀ GK 10 485 20 B
ĐỀ GK 10 485 21 C
ĐỀ GK 10 485 22 B
ĐỀ GK 10 485 23 C
ĐỀ GK 10 485 24 C
ĐỀ GK 10 485 25 D
ĐỀ GK 10 485 26 A
ĐỀ GK 10 485 27 B
ĐỀ GK 10 485 28 A
ĐỀ GK 10 485 29 B
ĐỀ GK 10 485 30 A
ĐỀ GK 10 485 31 A
ĐỀ GK 10 485 32 D
ĐỀ GK 10 485 33 A
ĐỀ GK 10 485 34 D
ĐỀ GK 10 485 35 B
ĐỀ GK 10 485 36 B
ĐỀ GK 10 485 37 A
ĐỀ GK 10 485 38 D
ĐỀ GK 10 485 39 C
ĐỀ GK 10 485 40 A
ĐỀ GK 10 485 41 C
ĐỀ GK 10 485 42 C
ĐỀ GK 10 485 43 A
ĐỀ GK 10 485 44 D
ĐỀ GK 10 485 45 A
ĐỀ GK 10 485 46 D
ĐỀ GK 10 485 47 B
ĐỀ GK 10 485 48 B
ĐỀ GK 10 485 49 C
ĐỀ GK 10 485 50 B

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN 10
                                 Khảo sát giữa kì I. Năm học 2017- 2018
 
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Câu 1: PTBĐ chính : Tự sự   ( 0,5 đ )
Câu 2:  Hai từ đp trong số các từ sau : ba, mướn, mai mốt ( đúng mỗi từ cho 0,5 đ)
Câu 3; Tác giả nói như vây có thể vì:
-          Đây là tính toán thiếu thực tế: Vì hoàn cảnh gđ ngặt nghèo cậu có thể học nghề để  giải quyết vấn đề khó khăn về kinh tế ( 0,5 đ )
-          Học NV là giấc mơ viển vông: Không phải ai cũng dễ dàng theo học và sống được với nghệ thuật...nhất là trong hoàn cảnh của cậu.( 0,5 đ)
( HS có thể có n kiến giải khác nếu gv thấy hợp lí vẫn cho tối đa: Làm nghệ thuật khi người ta k bị áp lực bởi vấn đề tài chính thì tâm hồn mới thăng hoa ...)
Câu 4: giải thích
-          Người không có một xu dính túi không phải là nghèo nhất:  Đây chỉ là sự thiếu thốn về vật chất -> không phải là mãi mãi
-          Người không có lấy một ước mơ: không có mục đích để hướng tới, k khát vọng vươn lên...vì thế mà tâm hồn trở nên nghèo nàn, cs tẻ nhạt vô vị, cả đời sống vô nghĩa -> nghèo nhất.
PHẦN II; LÀM VĂN ( 7.0 ĐIỂM)
Câu 1( 2.0 điểm)
·         Yêu cầu chung: Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài NLXH để tạo lập văn bản. Bài  viết phải có bố cụ đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
·         Yêu cầu cụ thể:
a.       Nội dung trình bày:
-          Giải thích( 0,25 đ) :
-          + Ước mơ là những điều tốt đẹp mà con người muốn làm được. Ước mơ sẽ làm con người sống có mục đích nghị lực.Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ta biết nuôi dưỡng ước mơ.
+ Giới thiệu về ước mơ của bản thân.
-          Bày tỏ suy nghĩ về ước mơ của riêng mình, kết hợp lí lẽ và dẫn chứng ( 0,75 đ)
-          Rút ra bài học: ( 0,25 đ)
b . Hình thức trình bày (0,5 đ)
-          Đảm bảo cấu trúc đoạn NL.Lập luận chặt chẽ, mạch lạc ( 0,25 đ)
-          Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu ( 0,25 đ)
-           c.Sáng tạo( 0,25 đ)  Thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
                    ( Lưu ý Gv : vì đề mở nên phần bày tỏ suy nghĩ về ước mơ gv linh động khi chấm)
Câu 2: NLVH( 5.0 đ)
·         Yêu cầu chung:
·         Yêu cầu cụ thể:
a.       Nội dung trình bày:
* Giới thiệu sử thi Đăm Săn, đoạn trích vàvấn đề cần NL ( 0,25 đ)
* Vẻ đẹp của ĐS trong cuộc chiến đấu với MTMX : Tài năng, bản lĩnh , sức mạnh phi thường...(2,75 đ )
- ĐS khiêu chiến: (0,5  đ)
+ Nguyên nhân: do MTMX cướp vợ ĐS
+ Lời nói và hành động của ĐS khi chủ động đến khiêu chiến lại gặp phải sự bỡn cợt của MtMX: gọi diêng, thách đọ dao, cảnh cáo bổ sàn hiên, hun nhà ...
è    Trọng danh dự, dũng cảm,có tinh thần thượng võ...
-          Vào hiệp đấu: ( 2.25 đ)
+ Hành động của ĐS mạnh mẽ, dữ dội, phi thường: xốc tới, vượt, chạy vun vút, múa gió như bão,như lốc, múa chạy nước kiệu , quả núi ba lần rạn nứt... (1,0 đ)
+ Thái độ ĐS bình tĩnh, đường hoàng : khi nhường MTMX múa trước trong màn thi tài múa khiên, khi tấn công MTMX ( bây giờ ngươi chạy ta đuổi coi)( 0,5 đ)
+ ĐS giành được sự trợ lực của Hơ Nhị, giúp sức của ông Trời -> Khẳng định sức mạnh thể chất ,cuộc chiến chính nghĩa của ĐS ( 0,5 đ)
-          Kết quả: ĐS chiến thắng
-          Nghệ thuật: Ngôn ngữ ST trang trọng, giàu hình ảnh, phép so sánh, phóng đại..(0,25đ)
*Đánh giá : Vẻ đẹp ĐS sức mạnh thể chất, nhân cách...( 0,5 đ)
b.      Hình thức trình bày:( 1.0 đ)
-          Đảm bảo cấu trúc bài NL gồm 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.( 0,5 đ)
-          Lập luận chặt chẽ,mạch lạc ( 0,25 đ )
-          Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu ( 0,25 đ )
c.       Sáng tạo; ( 0,5 đ)
-          Thể hiện cách cảm nhận riêng, sâu sắc hoặc có ý mới, mang tính phát hiện về vấn đề NL nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật ( 0,25 đ )
-          Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo ( viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm...) ( 0,25 đ )
 
 
                                            …..HẾT…..
BANG DAP AN MON ĐIA K11-226-127-208-229
BANG DAP AN
15:14'  Ngay 12/10/2017
Cau 226 127 208 229
1 D D C D
2 C D D C
3 D D B A
4 C A C C
5 D A B D
6 B D B D
7 A C D C
8 B A A D
9 A B C D
10 B C D C
11 D D C D
12 B D B D
13 D C C B
14 C C D B
15 B D A A
16 C D B A
17 B D A A
18 A C C A
19 B B A A
20 A A B C
21 D C C A
22 B A C B
23 B D D D
24 C C B A
25 A A B D
26 D B A B
27 C C A C
28 D B D B
29 A D D B
30 C B C D
31 A C D D
32 B A B B
33 C C D C
34 D B C C
35 C C B A
36 A B D A
37 D B A B
38 D B A D
39 C B A B
40 D A A B
 
    DAP AN DE THI GIUA HOC KY I ANH 11    
  123 345 567 890
1 A D B D
2 A C C C
3 D D D C
4 B A C D
5 A B D A
6 B B B A
7 C B B A
8 A C A D
9 B D D B
10 D D B A
11 A C B C
12 C C D C
13 D D C C
14 C B D B
15 C B B B
16 D B C B
17 B A A D
18 B D D C
19 D B B D
20 B C C B
21 C C C C
22 D D D A
23 C B C D
24 D C D B
25 B A A C
26 C D B C
27 A A A B
28 B D A C
29 B B D D
30 B A B C
31 B A A D
32 C B B B
33 C C C B
34 C C C A
35 B D D D
36 D A A B
37 B B D D
38 C C B C
39 B C D D
40 D C C A
41 D B D B
42 C B C D
43 D D B B
44 A C A D
45 B D B C
46 B D C D
47 C C C A
48 C B B B
49 D A C C
50 A B B B

MÔN SỬ 11
STT M§145 M§179 M§ 213 M§ 247
1 C D B D
2 D A B A
3 C D D B
4 C C D A
5 D B D A
6 B A B D
7 C B C D
8 A D B D
9 C B D A
10 D C D C
11 B C A C
12 C C D C
13 B A D A
14 D A A D
15 A D A A
16 A D B D
17 D B B C
18 A D C A
19 B C A C
20 D A A A
21 D B B B
22 C C B B
23 C C D B
24 A D C B
25 C B D C
26 B B B B
27 C D C A
28 D A D B
29 D D D C
30 A A C C
31 D C C B
32 A C A B
33 A D B C
34 C B A D
35 A A C A
36 D B D B
37 C B A B
38 A D C B
39 B D A C
40 A B B A

VẬT LÝ 11
made cauhoi dapan                  
112 1 B 113 1 A 115 1 B 117 1 C
112 2 A 113 2 C 115 2 D 117 2 C
112 3 C 113 3 D 115 3 A 117 3 B
112 4 B 113 4 D 115 4 B 117 4 D
112 5 C 113 5 C 115 5 A 117 5 C
112 6 C 113 6 A 115 6 A 117 6 D
112 7 B 113 7 D 115 7 D 117 7 A
112 8 D 113 8 A 115 8 D 117 8 D
112 9 C 113 9 C 115 9 C 117 9 C
112 10 D 113 10 D 115 10 D 117 10 C
112 11 A 113 11 A 115 11 C 117 11 D
112 12 D 113 12 C 115 12 A 117 12 A
112 13 D 113 13 D 115 13 C 117 13 A
112 14 D 113 14 B 115 14 A 117 14 C
112 15 A 113 15 B 115 15 B 117 15 C
112 16 B 113 16 B 115 16 B 117 16 D
112 17 C 113 17 C 115 17 B 117 17 B
112 18 B 113 18 B 115 18 D 117 18 C
112 19 A 113 19 B 115 19 C 117 19 A
112 20 D 113 20 A 115 20 B 117 20 D
112 21 B 113 21 C 115 21 D 117 21 B
112 22 B 113 22 C 115 22 D 117 22 B
112 23 D 113 23 A 115 23 A 117 23 B
112 24 A 113 24 D 115 24 B 117 24 A
112 25 D 113 25 D 115 25 A 117 25 D
112 26 B 113 26 B 115 26 D 117 26 A
112 27 B 113 27 D 115 27 B 117 27 B
112 28 A 113 28 B 115 28 B 117 28 C
112 29 C 113 29 B 115 29 C 117 29 B
112 30 B 113 30 A 115 30 D 117 30 C
112 31 B 113 31 D 115 31 A 117 31 A
112 32 A 113 32 A 115 32 C 117 32 B
112 33 C 113 33 C 115 33 C 117 33 D
112 34 D 113 34 C 115 34 C 117 34 D
112 35 C 113 35 A 115 35 D 117 35 B
112 36 A 113 36 D 115 36 A 117 36 D
112 37 C 113 37 B 115 37 D 117 37 D
112 38 B 113 38 D 115 38 D 117 38 A
112 39 A 113 39 D 115 39 C 117 39 A
112 40 A 113 40 A 115 40 A 117 40 A

MÔN HÓA HỌC- KHỐI 11 – NĂM HỌC 2017-2018
CÂU ĐỀ 889 ĐỀ 898 ĐỀ 899 ĐỀ 988
1 A C D A
2 C B D D
3 A C B A
4 C C D B
5 B C B A
6 C D A D
7 B D A B
8 C A B C
9 A B A C
10 D A D B
11 D D D D
12 B B A B
13 A C A D
14 D D B A
15 B D A B
16 B B A D
17 D A C D
18 B D B A
19 C D B B
20 B D B D
21 D C D D
22 A B B B
23 D B D D
24 B B A C
25 B A B B
26 A A B D
27 C C D A
28 A A D C
29 C C B A
30 A B D D
31 D B B D
32 B C A C
33 D D C A
34 A D D D
35 C D A A
36 C C C D
37 C B A C
38 A C A C
39 B A D D
40 C B C D

SINH 11
  149 183 217 251
1 B C D D
2 A D C D
3 C D C D
4 D A D A
5 C C A A
6 A D C C
7 B A D C
8 D A D D
9 D B D B
10 D A C D
11 B B A D
12 C D D B
13 C A C C
14 D D B C
15 A A A C
16 D B B D
17 A D A D
18 C A D B
19 A A D A
20 D A B A
21 D B B B
22 A C B B
23 D C A C
24 D C A C
25 A B C B
26 A D D B
27 C B D A
28 B D A C
29 A D B B
30 D B B A
31 D C A D
32 B A B C
33 C B B D
34 D A A B
35 D C D C
36 B D B D
37 D A D A
38 C B A A
39 D A B B
40 C C B A

TOÁN 11

mamon made cautron dapan
GK LỚP 11 CHUẨN 132 1 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 2 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 3 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 4 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 5 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 6 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 7 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 8 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 9 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 10 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 11 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 12 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 13 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 14 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 15 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 16 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 17 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 18 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 19 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 20 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 21 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 22 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 23 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 24 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 25 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 26 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 27 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 28 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 29 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 30 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 31 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 32 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 33 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 34 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 35 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 36 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 37 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 38 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 39 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 40 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 41 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 42 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 43 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 44 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 45 C
GK LỚP 11 CHUẨN 132 46 A
GK LỚP 11 CHUẨN 132 47 D
GK LỚP 11 CHUẨN 132 48 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 49 B
GK LỚP 11 CHUẨN 132 50 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 1 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 2 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 3 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 4 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 5 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 6 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 7 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 8 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 9 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 10 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 11 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 12 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 13 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 14 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 15 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 16 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 17 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 18 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 19 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 20 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 21 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 22 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 23 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 24 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 25 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 26 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 27 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 28 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 29 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 30 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 31 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 32 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 33 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 34 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 35 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 36 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 37 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 38 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 39 D
GK LỚP 11 CHUẨN 209 40 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 41 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 42 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 43 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 44 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 45 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 46 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 47 A
GK LỚP 11 CHUẨN 209 48 B
GK LỚP 11 CHUẨN 209 49 C
GK LỚP 11 CHUẨN 209 50 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 1 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 2 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 3 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 4 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 5 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 6 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 7 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 8 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 9 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 10 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 11 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 12 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 13 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 14 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 15 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 16 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 17 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 18 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 19 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 20 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 21 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 22 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 23 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 24 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 25 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 26 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 27 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 28 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 29 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 30 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 31 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 32 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 33 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 34 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 35 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 36 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 37 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 38 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 39 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 40 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 41 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 42 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 43 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 44 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 45 B
GK LỚP 11 CHUẨN 357 46 A
GK LỚP 11 CHUẨN 357 47 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 48 C
GK LỚP 11 CHUẨN 357 49 D
GK LỚP 11 CHUẨN 357 50 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 1 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 2 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 3 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 4 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 5 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 6 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 7 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 8 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 9 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 10 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 11 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 12 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 13 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 14 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 15 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 16 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 17 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 18 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 19 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 20 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 21 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 22 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 23 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 24 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 25 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 26 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 27 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 28 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 29 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 30 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 31 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 32 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 33 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 34 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 35 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 36 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 37 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 38 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 39 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 40 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 41 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 42 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 43 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 44 C
GK LỚP 11 CHUẨN 485 45 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 46 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 47 D
GK LỚP 11 CHUẨN 485 48 A
GK LỚP 11 CHUẨN 485 49 B
GK LỚP 11 CHUẨN 485 50 B

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 11
Phần I. ĐỌC HIỂU( 3,0 điểm)
Câu 1. Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí. ( 0,5 điểm)
        Dấu hiệu nhận biết:
- Cung cấp thông tin có tính thời sự trong xã hội hiện nay: Vấn đề giáo                        dục văn hóa cho giới trẻ.( 0,25 điểm)
- Thông tin cung cấp chính xác:( 0,25 điểm)
                                                   . Người viết Võ Ngọc Hân
                                         .Trích bài Đầu tư cho giáo dục
                                         .Nguồn cung cấp: Vnex press.net
                                                                     .Thời gian 16/7/2014
Câu 2. Nội dung: Tầm quan trọng của việc giáo dục văn hóa cho giới trẻ.
Câu 3. - Phương thức biểu đạt: Nghị luận, biểu cảm.( Mỗi PTBĐ 0,25 điểm)
                     - Tác dụng ( 0,5 điểm)
                             + Bày tỏ được quan điểm của tác giả về vấn đề cần đầu tư giáo dục văn hóa cho thanh niên trong giai đoạn hội nhập.    
                             + Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ sống tích cực của tác giả trước sự phát triển của đất nước.
Câu 4. Học sinh có thể diễn đạt theo ý hiểu hoặc trích nguyên câu: “…giúp họ có vốn văn hóa sâu dày, biết yêu quý và hãnh diện về văn chương, nghệ thuật và những giá trị cao đẹp của người Việt Nam”.      
  Phần II. LÀM VĂN ( 7,0 điểm)
Câu 1 ( 2,0 điểm)
* Yêu cầu chung: Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội để tạo lập văn bản. Đoạn văn phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
* Yêu cầu cụ thể:
a) Nội dung trình bày( 1,5 điểm)
- Khái quát văn bản đọc hiểu: Người Việt Nam thông minh, ham học hỏi nên dễ dàng tiếp cận khoa học kĩ thuật của các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên khi đứng trước nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, thanh niên dễ quên đi trách nhiệm gánh vác đất nước. Vì vậy để nâng cao trách nhiệm ấy thì trước hết chúng ta phải giáo dục văn hóa cho thế hệ trẻ của đất nước ( 0,25 điểm)
- Làm thế nào để giáo dục văn hóa cho thế hệ trẻ trong thời kì hội nhập? ( 1,0 điểm)
+ Đưa nội dung giáo dục văn hóa nhiều hơn vào trường học.
+ Tăng cường giáo dục văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Thành lập các câu lạc bộ văn hóa.
+ Xây dựng các sân chơi văn hóa.
+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa có mục đích giáo dục văn hóa cho giới trẻ ( giáo dục lịch sử dân tộc, các hoạt động văn học dân gian, phong tục tập quán, văn nghệ với những tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ…)
     ( Giáo viên có thể linh động khi chấm bài hs cho những giải pháp hợp lí)
- Bài học bản thân ( 0,25 điểm)
 
b) Hình thức trình bày ( 0,25 điểm)
- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận gồm 3 phần: Mở- thân- kết
- Lập luận chặt chẽ, mạch lạc
- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu
c) Sáng tạo (0,25 điểm)
- Thể hiện cảm nhận riêng, sâu sắc hoặc có ý mới, mang tính phát hiện về vấn đề cần nghị luận nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
- Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm …)
Câu 2 (5,0 điểm)
1. Yêu cầu chung: Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kỹ năng về dạng bài nghị luận văn học để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
2. Yêu cầu cụ thể:
a. Nội dung trình bày (4,0 điểm):
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận (0,5 điểm)
- Cảm nhận về ý thức khẳng định cái Tôi cá nhân của Nguyễn Công Trứ: (3,0 điểm)
+ Khẳng định tài năng của bản thân:
          . Ông nhận mình là người có trách nhiệm khi coi mọi việc trong trời đất là phận sự của mình, coi việc làm quan là cuộc sống vào lồng nhưng ông vẫn ra làm bởi ông quan niệm đó là con đường duy nhất để hoàn thành phận sự người quân tử.
          . Liệt kê những chức vụ, danh vị, chiến tích mình đạt được trong suốt cuộc đời làm quan với thái độ tự hào.
+ Khẳng định lối sống, nhân cách của bản thân:
          . Với bản lĩnh cứng cỏi, Nguyễn Công Trứ đã khẳng định một lối sống khác người trong ngày ông cởi bỏ mũ, áo quan về hưu.
          . Hưởng thụ cuộc sống theo những gì mình thích với một tâm trạng thanh thản, tự do.
          . Dù ngất ngưởng nhưng ông vẫn có thể tự hào về nhân cách bản thân khi trước sau trọn nghĩa đạo vua tôi.
- Đánh giá chung ( 0,5 điểm)
+ Nội dung: Cái Tôi ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ khi ông tự khẳng định mình là người có tài năng, khí phách, dám sống là chính mình, bỏ qua sự gò bó của lễ giáo phong kiến, theo đuổi cái tâm tự nhiên.
+ Nghệ thuật: Thể loại ca trù, giàu tính nhạc, không tuân theo niêm luật. Bài thơ vừa mang tính triết lí, tính trữ tình, vừa mang tính trào lộng.
b. Hình thức trình bày (0.5 điểm).
- Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận gồm 3 phần: MB - TB – KB
- Lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạnh lạc
- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
c. Sáng tạo (0.5 điểm).
- Thể hiện cảm nhận riêng, sâu sắc hoặc có ý mới, mang tính phát hiện về vấn đề cần nghị luận nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
- Có nhiều cách diễn đạt độc đáo, từ dùng mới mẻ.
Lưu ý: Nếu h/s không triển khai theo luận điểm thì bài làm tối đa: 2.5 điểm       


ĐỊA LÝ KHỐI 12

Cau 218 209 211 221
1 B C A D
2 A C D B
3 C D D B
4 D B A B
5 B B D C
6 C A B D
7 A D A B
8 B C B C
9 A C B D
10 A A B C
11 C B D D
12 A C C A
13 B A A C
14 D B A B
15 D D D B
16 D C C A
17 D A A D
18 A B D A
19 B C C C
20 D B D A
21 B D D A
22 A D D D
23 D C A D
24 C A B C
25 A A B A
26 C D A D
27 D A C D
28 B A C D
29 A C B A
30 C B C B
31 D C D C
32 A B C A
33 C D A A
34 C B C B
35 B C C A
36 B D B C
37 A A A B
38 B D B C
39 D B C C
40 C A B B

SỬ 12
  152 186 220 254
1 D D C A
2 D A B B
3 C A A A
4 C D D C
5 C C C D
6 A D A B
7 D D C D
8 C C A A
9 B A A A
10 D B C D
11 D A A A
12 B D B C
13 A C D D
14 D A A A
15 C A D A
16 A C B A
17 D B C C
18 C D C D
19 B C B A
20 D A D B
21 C B C C
22 C C D A
23 B C D C
24 B A C B
25 C A D A
26 A C A C
27 C A D B
28 B D A B
29 C B D C
30 A D A D
31 D D B B
32 D A B C
33 D C D A
34 B C C A
35 D C D C
36 D C C D
37 C A B A
38 D A D B
39 D D B C
40 B D D D

SINH 12
MÃ 152 MÃ 186 MÃ 220 254
1 B A B D
2 B A B B
3 B C A D
4 D C A C
5 C C B D
6 A C A A
7 A D C D
8 B A C A
9 B B A A
10 B D A D
11 A C A A
12 D C D C
13 B C D A
14 B B D C
15 C A A C
16 A B B A
17 A C A C
18 A A C C
19 B D A A
20 B D A B
21 D B D C
22 A A B D
23 C C C D
24 B A D C
25 A D B A
26 C C B A
27 D D C A
28 B D C B
29 A C B D
30 A B B D
31 B B C D
32 C B B D
33 D B C A
34 B C C B
35 A A D A
36 D A A A
37 C C C D
38 A B B A
39 B A A D
40 C D D A

ANH 12
  175 176 177 178
         
1 C C B A
2 A A C C
3 A A C B
4 B D A A
5 A D B A
6 C D A A
7 A A A D
8 B C C A
9 C C A C
10 D D D D
11 A A B A
12 D C C C
13 B B A C
14 C D D D
15 A A A A
16 D C D A
17 C C C A
18 D A D A
19 B D B C
20 A B A C
21 D B A D
22 A D C D
23 A C C B
24 C A B B
25 A A B D
26 D C A C
27 D B C B
28 A B D D
29 A A D A
30 C C B C
31 C B B C
32 D C D B
33 D C C B
34 B A A A
35 B C A C
36 D A C C
37 C A C C
38 A B B A
39 A A D B
40 C B A A
41 C A D D
42 B D A D
43 D B C B
44 A D A C
45 C B D A
46 C C A D
47 B C D C
48 B A A D
49 A B C B
50 C A C A

                                                HÓA 12
mamon made cautron dapan
111 135 1 C
111 135 2 C
111 135 3 A
111 135 4 B
111 135 5 B
111 135 6 A
111 135 7 B
111 135 8 D
111 135 9 C
111 135 10 C
111 135 11 D
111 135 12 C
111 135 13 D
111 135 14 D
111 135 15 C
111 135 16 D
111 135 17 C
111 135 18 D
111 135 19 B
111 135 20 B
111 135 21 D
111 135 22 B
111 135 23 A
111 135 24 B
111 135 25 A
111 135 26 A
111 135 27 B
111 135 28 C
111 135 29 A
111 135 30 C
111 135 31 B
111 135 32 A
111 135 33 A
111 135 34 D
111 135 35 A
111 135 36 D
111 135 37 B
111 135 38 A
111 135 39 D
111 135 40 C
111 268 1 A
111 268 2 A
111 268 3 C
111 268 4 C
111 268 5 D
111 268 6 B
111 268 7 D
111 268 8 C
111 268 9 B
111 268 10 D
111 268 11 C
111 268 12 D
111 268 13 D
111 268 14 A
111 268 15 B
111 268 16 A
111 268 17 C
111 268 18 B
111 268 19 C
111 268 20 A
111 268 21 C
111 268 22 A
111 268 23 D
111 268 24 C
111 268 25 B
111 268 26 A
111 268 27 B
111 268 28 D
111 268 29 B
111 268 30 B
111 268 31 A
111 268 32 A
111 268 33 D
111 268 34 C
111 268 35 D
111 268 36 B
111 268 37 A
111 268 38 B
111 268 39 C
111 268 40 D
111 327 1 A
111 327 2 A
111 327 3 B
111 327 4 C
111 327 5 A
111 327 6 D
111 327 7 C
111 327 8 D
111 327 9 B
111 327 10 D
111 327 11 D
111 327 12 B
111 327 13 A
111 327 14 A
111 327 15 B
111 327 16 C
111 327 17 A
111 327 18 C
111 327 19 C
111 327 20 A
111 327 21 D
111 327 22 C
111 327 23 A
111 327 24 B
111 327 25 D
111 327 26 C
111 327 27 D
111 327 28 A
111 327 29 B
111 327 30 A
111 327 31 C
111 327 32 B
111 327 33 A
111 327 34 C
111 327 35 C
111 327 36 D
111 327 37 B
111 327 38 C
111 327 39 A
111 327 40 B
111 490 1 A
111 490 2 D
111 490 3 A
111 490 4 A
111 490 5 A
111 490 6 A
111 490 7 D
111 490 8 B
111 490 9 A
111 490 10 D
111 490 11 B
111 490 12 C
111 490 13 D
111 490 14 C
111 490 15 C
111 490 16 D
111 490 17 B
111 490 18 B
111 490 19 A
111 490 20 D
111 490 21 C
111 490 22 A
111 490 23 B
111 490 24 A
111 490 25 B
111 490 26 C
111 490 27 B
111 490 28 B
111 490 29 C
111 490 30 B
111 490 31 B
111 490 32 C
111 490 33 C
111 490 34 D
111 490 35 D
111 490 36 C
111 490 37 D
111 490 38 A
111 490 39 C
111 490 40 D

VẬT LÝ 12
made cauhoi dapan                  
238 1 D 601 1 D 712 1 A 932 1 D
238 2 A 601 2 A 712 2 C 932 2 B
238 3 A 601 3 B 712 3 D 932 3 C
238 4 D 601 4 A 712 4 B 932 4 D
238 5 C 601 5 D 712 5 D 932 5 C
238 6 C 601 6 B 712 6 A 932 6 B
238 7 D 601 7 A 712 7 A 932 7 C
238 8 C 601 8 A 712 8 D 932 8 D
238 9 B 601 9 C 712 9 C 932 9 D
238 10 C 601 10 A 712 10 B 932 10 A
238 11 B 601 11 C 712 11 A 932 11 C
238 12 C 601 12 D 712 12 C 932 12 A
238 13 C 601 13 D 712 13 A 932 13 B
238 14 A 601 14 D 712 14 C 932 14 C
238 15 C 601 15 B 712 15 B 932 15 A
238 16 D 601 16 C 712 16 A 932 16 B
238 17 B 601 17 C 712 17 C 932 17 C
238 18 A 601 18 D 712 18 D 932 18 A
238 19 D 601 19 D 712 19 C 932 19 B
238 20 C 601 20 B 712 20 A 932 20 D
238 21 A 601 21 D 712 21 C 932 21 C
238 22 B 601 22 C 712 22 D 932 22 A
238 23 B 601 23 B 712 23 B 932 23 C
238 24 B 601 24 C 712 24 B 932 24 B
238 25 D 601 25 A 712 25 A 932 25 B
238 26 A 601 26 B 712 26 D 932 26 D
238 27 B 601 27 C 712 27 D 932 27 B
238 28 A 601 28 B 712 28 A 932 28 B
238 29 D 601 29 C 712 29 C 932 29 A
238 30 A 601 30 A 712 30 B 932 30 D
238 31 A 601 31 D 712 31 A 932 31 B
238 32 B 601 32 C 712 32 C 932 32 A
238 33 C 601 33 B 712 33 B 932 33 A
238 34 C 601 34 B 712 34 B 932 34 A
238 35 B 601 35 C 712 35 D 932 35 C
238 36 D 601 36 A 712 36 C 932 36 A
238 37 D 601 37 B 712 37 B 932 37 D
238 38 D 601 38 D 712 38 B 932 38 D
238 39 B 601 39 A 712 39 D 932 39 C
238 40 A 601 40 A 712 40 D 932 40 D

TOÁN 12
mamon made cauhoi dapan
TOÁN 132 1 B
TOÁN 132 2 C
TOÁN 132 3 B
TOÁN 132 4 D
TOÁN 132 5 C
TOÁN 132 6 C
TOÁN 132 7 B
TOÁN 132 8 C
TOÁN 132 9 A
TOÁN 132 10 D
TOÁN 132 11 B
TOÁN 132 12 B
TOÁN 132 13 D
TOÁN 132 14 C
TOÁN 132 15 B
TOÁN 132 16 B
TOÁN 132 17 B
TOÁN 132 18 C
TOÁN 132 19 D
TOÁN 132 20 D
TOÁN 132 21 B
TOÁN 132 22 A
TOÁN 132 23 D
TOÁN 132 24 C
TOÁN 132 25 B
TOÁN 132 26 D
TOÁN 132 27 A
TOÁN 132 28 C
TOÁN 132 29 D
TOÁN 132 30 A
TOÁN 132 31 C
TOÁN 132 32 A
TOÁN 132 33 A
TOÁN 132 34 A
TOÁN 132 35 B
TOÁN 132 36 D
TOÁN 132 37 B
TOÁN 132 38 D
TOÁN 132 39 C
TOÁN 132 40 C
TOÁN 132 41 B
TOÁN 132 42 A
TOÁN 132 43 A
TOÁN 132 44 D
TOÁN 132 45 A
TOÁN 132 46 A
TOÁN 132 47 C
TOÁN 132 48 D
TOÁN 132 49 C
TOÁN 132 50 A
TOÁN 209 1 C
TOÁN 209 2 B
TOÁN 209 3 A
TOÁN 209 4 D
TOÁN 209 5 A
TOÁN 209 6 D
TOÁN 209 7 D
TOÁN 209 8 D
TOÁN 209 9 B
TOÁN 209 10 A
TOÁN 209 11 A
TOÁN 209 12 D
TOÁN 209 13 D
TOÁN 209 14 A
TOÁN 209 15 B
TOÁN 209 16 C
TOÁN 209 17 C
TOÁN 209 18 B
TOÁN 209 19 D
TOÁN 209 20 C
TOÁN 209 21 C
TOÁN 209 22 D
TOÁN 209 23 A
TOÁN 209 24 D
TOÁN 209 25 B
TOÁN 209 26 C
TOÁN 209 27 B
TOÁN 209 28 C
TOÁN 209 29 D
TOÁN 209 30 A
TOÁN 209 31 C
TOÁN 209 32 C
TOÁN 209 33 A
TOÁN 209 34 B
TOÁN 209 35 A
TOÁN 209 36 B
TOÁN 209 37 D
TOÁN 209 38 D
TOÁN 209 39 C
TOÁN 209 40 D
TOÁN 209 41 B
TOÁN 209 42 C
TOÁN 209 43 B
TOÁN 209 44 A
TOÁN 209 45 B
TOÁN 209 46 A
TOÁN 209 47 A
TOÁN 209 48 B
TOÁN 209 49 C
TOÁN 209 50 D
TOÁN 357 1 B
TOÁN 357 2 B
TOÁN 357 3 A
TOÁN 357 4 D
TOÁN 357 5 B
TOÁN 357 6 C
TOÁN 357 7 D
TOÁN 357 8 A
TOÁN 357 9 B
TOÁN 357 10 A
TOÁN 357 11 A
TOÁN 357 12 B
TOÁN 357 13 C
TOÁN 357 14 B
TOÁN 357 15 D
TOÁN 357 16 C
TOÁN 357 17 A
TOÁN 357 18 A
TOÁN 357 19 C
TOÁN 357 20 A
TOÁN 357 21 C
TOÁN 357 22 C
TOÁN 357 23 D
TOÁN 357 24 C
TOÁN 357 25 D
TOÁN 357 26 B
TOÁN 357 27 B
TOÁN 357 28 B
TOÁN 357 29 B
TOÁN 357 30 A
TOÁN 357 31 C
TOÁN 357 32 D
TOÁN 357 33 D
TOÁN 357 34 A
TOÁN 357 35 D
TOÁN 357 36 C
TOÁN 357 37 D
TOÁN 357 38 C
TOÁN 357 39 A
TOÁN 357 40 D
TOÁN 357 41 D
TOÁN 357 42 A
TOÁN 357 43 C
TOÁN 357 44 B
TOÁN 357 45 D
TOÁN 357 46 B
TOÁN 357 47 B
TOÁN 357 48 C
TOÁN 357 49 D
TOÁN 357 50 A
TOÁN 485 1 A
TOÁN 485 2 B
TOÁN 485 3 A
TOÁN 485 4 D
TOÁN 485 5 A
TOÁN 485 6 B
TOÁN 485 7 C
TOÁN 485 8 A
TOÁN 485 9 B
TOÁN 485 10 D
TOÁN 485 11 D
TOÁN 485 12 A
TOÁN 485 13 D
TOÁN 485 14 B
TOÁN 485 15 D
TOÁN 485 16 A
TOÁN 485 17 C
TOÁN 485 18 C
TOÁN 485 19 B
TOÁN 485 20 C
TOÁN 485 21 C
TOÁN 485 22 D
TOÁN 485 23 B
TOÁN 485 24 A
TOÁN 485 25 A
TOÁN 485 26 B
TOÁN 485 27 C
TOÁN 485 28 B
TOÁN 485 29 B
TOÁN 485 30 D
TOÁN 485 31 A
TOÁN 485 32 C
TOÁN 485 33 B
TOÁN 485 34 C
TOÁN 485 35 C
TOÁN 485 36 A
TOÁN 485 37 C
TOÁN 485 38 A
TOÁN 485 39 D
TOÁN 485 40 B
TOÁN 485 41 B
TOÁN 485 42 C
TOÁN 485 43 C
TOÁN 485 44 D
TOÁN 485 45 D
TOÁN 485 46 D
TOÁN 485 47 C
TOÁN 485 48 C
TOÁN 485 49 D
TOÁN 485 50 A

                
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Menu

Giới thiệu

Giới thiệu Lịch sử – Truyền thống trường THPT Bắc Đông Quan- Đông Hưng - Thái Bình 50 năm xây dựng trưởng thành và phát triển

                                                                                   ...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn nhận xét gì về trang web của trường THPT Bắc Đông Quan

Là một trang web đày đủ chức năng, không cần nâng cấp gì.

Một số chức năng cần thay đổi giao diện, viết lại mã.

Nhiều chức năng chưa được hoàn chỉnh, cần hoàn thiện thêm

Cần chỉnh sửa và nâng cấp nhiều

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 1824

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 229613

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12879894